VBNHK Loi Ngo 2018c

Đêm 30 mươi uống rượu

 

ÑEÂM 30 UOÁNG RÖÔÏU
 
Röôïu ñeâm tröø tòch nôi ñaây
Sao nghe vuïn vôõtreân maây nuï cöôøi
Nhôù veà moät thuôû an vui
Döng hoàn boãng naëng moät ñieàu khoù phaân
Laâu roài khoâng nhôù tieàn thaân
Ñeâm 30 möôi xeùt soá phaàn ra sao
Cuõng nhö vaän nöôùc hö hao
Ta troâi theo gioù nôi naøo laø queâ?
Cuoái naêm sao loøng uû eâ
Nuï cöôøi göïông gaïo taùi teâ traêm chieàu
Caên phoøng trôû neân ñìu hiu
Thoâi thì ñoäc aåm coù ñieàu coâ ñôn
Cuõng qua moät naêm coøn hôn
Saùng mai thöùc daäy seõ queân muoän phieàn
 
NUÏ HOÂN
 
Yeâu ngöôøi hoàn chaúng nghe traàn tuïc
Hoân ngöôøi moâi aám söôûi hoàn ñau
Cho nhau moät nuï hoân saàu
Loøng nghe khaéc khoaûi qua caàu nhôù nhung
 

Vónh tuaán

Cõi muộn phiền - Vĩnh Tuấn

Tình như dòng nước lũ
Trăng ngã màu xanh xao
Chảy xuôi vào lòng vực
Một đời rồi hư hao

Ta đi tìm tâm ảnh
Đánh mất tự thuở nào
Nghìn trùng đời nghiệt ngã
Hồn lẫn xác thương đau

Ta yêu em lầm lỡ
Đời bơ vơ tội tình
Chắt chiu từng sợi nhỏ
Rồi tan tác hư không

Gỡ hoài con gút nhỏ
Sao thấy nặng đôi bờ
Mắt mờ cơn bão động
Tình nào là trăm năm
 
 
codon
 
Vĩnh Tuấn
*****

Tin Văn số mới nhất

Bia KyYeu25Nam

BẤM VÀO ĐÂY để xem Tạp Chí Tin Văn các số cũ

Tác Phẩm

sachys2.jpg
sachHCA.jpg
bia tho may ngan.jpg
Ý Sóng Tình Thơ
Lê Thị Hoài Niệm
Đốc Hà
Vết Trăng Trên Cỏ
Bóng Thời Gian
Đứa Con Không Quốc Tịch
Cho Quê Hương Tôi Và Tình Yêu
Rực Rở Đời Thường
Chăn Gối Ngày Về
Quẳng Gánh Lao Đao Giữ Nụ Cười